Team training

Heeft u een groep of een team voor u werken? Werkt u zelf in een groep of een team?

Een team moedigt zijn leden aan om tijdens het werk te leren en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Teams ondersteunen leden die willen leren en efficiënter willen worden. Dit heeft direct invloed op de algehele prestaties en is het verschil tussen succes en falen.

Veel teams zijn vaak een groep en geen echt team. Er zijn grote verschillen tussen een groep mensen of een team. Hieronder ziet u een paar grote verschillen:

U bent als teamlid, teamleider of eindverantwoordelijke geen onbevangen buitenstaander, maar u maakt zelf ook deel uit van de situatie. De kans is groot dat u ook een aandeel hebt in mogelijke problemen in het team. Dat is menselijk. Het helpt als u in staat en bereid bent uw aandeel ook te bespreken en waar mogelijk uw gedrag te veranderen. In sommige gevallen is het raad-zaam de hulp van een neutrale buitenstaander in te roepen bij het verbeteren van uw team.

Groep:

 1. Men denkt als groep te werken om bedrijfsmatige redenen (span of control, plattere organisatiestructuur)
 2. Binnen een groep is een ieder vooral bezig met zijn eigen taak en is er weinig begrip en kennis van de taken van de andere groepsleden. Er is geen overzicht hoe eenieder bijdraagt aan het eindresultaat. Dit is de basis is voor onbegrip, achterdocht en eigen koninkrijkjes.
 3. Binnen een groep wordt bij conflicten over elkaar gesproken en wordt voor het oplossen ervan gekeken naar de manager. Hij is degene die ervoor moet zorgen dat problemen in de samenwerking worden opgelost.
 4. Binnen een groep wordt wantrouwen ervaren waardoor de leden op gaan letten wat ze zeggen. Ze zorgen ervoor dat ze vooral geen ‘domme dingen’ zeggen. Dit gaat ten koste van creativiteit en probleemoplossing.
 5. Binnen een groep stuurt de manager vanuit controle. De leden krijgen te horen welke taak ze moeten uitvoeren, wanneer dit gereed moet zijn en bij voorkeur hoe dit moet gebeuren. Ze worden gereduceerd tot ‘handjes leveren’.
 6. Binnen een groep is opleiding gericht op het (door)ontwikkelen van vaardigheden die direct benodigd zijn voor het goed uitvoeren van de taak waarvoor men is aangenomen. Daar wordt men immers voor betaald!
 7. Binnen een groep worden resultaten nauwelijks gevierd; ‘doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg feedback gaat vooral over waar het fout is gegaan en wat er verbeterd moet worden. Successen die er zijn worden door de manager ‘geclaimd’.

Team:

 1. Binnen een team is bij de leden het besef aanwezig dat ze door samen te werken in staat zijn een doel te bereiken dat groter is dan een ieders individuele kracht. Dat gezamenlijke doel bindt en verbindt.
 2. Binnen teams zijn de leden doordrongen dat eenieder bijdraagt aan het eindresultaat en dat door inzicht te verkrijgen in elkaars werkzaamheden het proces kan worden gestroomlijnd.
 3. Binnen teams voelen de leden zich juist verbonden en nemen verantwoordelijkheid voor de onderlinge samenwerking. In plaats van over elkaar te praten wordt er met elkaar gepraat. De manager wordt alleen ingezet als conflicten (dreigen te) escaleren.
 4. Binnen een team is er vertrouwen wat leidt tot open communicatie waarbij eenieders inbreng wordt gewaardeerd. Er wordt geluisterd en men beseft dat verschillende invalshoeken bijdragen aan het vinden van een oplossing voor problemen.
 5. Binnen teams wordt juist gestuurd vanuit betrokkenheid. Teamleden wordt gevraagd mee te denken over de doelstellingen en hoe deze te bereiken. Naast hun ‘handen’ wordt actief gebruik gemaakt van hun ‘hoofd’. Immers, twee weten meer dan één. En dan kunnen schijnbaar onmogelijke doelstellingen op een creatieve manier worden gerealiseerd.
 6. Binnen teams wordt gestuurd op samenwerking, fouten toegeven en kwetsbaar opstellen. En dus is het belangrijk om naast vaktechnische opleidingen de leden ook trainingen aan te bieden op het gebied van o.a. persoonlijke ontwikkeling en teamdynamica.
 7. Teams daarentegen weten hoe belangrijk het is successen gezamenlijk te vieren en trots te zijn op wat is bereikt. De manager beseft dat het zijn taak is de voorwaarden te scheppen om de teamleden te laten excelleren.

 

Wij geven diverse teamtrainingen om van groepen teams te maken, of om teams verder te laten ontwikkelen tot zelfsturende teams. Graag informeren wij u hier verder over.